Novosti

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2014. -2020., ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA - FAZA III, Broj poziva: UP.02.1.1.16, projekt "Mi nismo sami", kodni broj: UP.02.1.1.16.0025, Udruga slijepih Međimurske županije (svojstvo: nositelj projekta) raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

RADNICA ZA POMOĆ I POTPORU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

                                     


Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme u periodu od 6 mjeseci na puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje Međimurske županije

Opis posla:

 • Pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika
 • Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika
 • Pomoć pri oblačenju, svlačenju i briga o osobnoj higijeni korisnika
 • Pomoć u socijalnoj integraciji
 • Pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava i potreba 
 • Pružanje podrške korisniku kroz razgovore 
 • Pružanje mjesečne usluge pomoći i podrške prema minimalno šest starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Uvjeti:

 • Punoljetnost
 • Završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje
 • Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave

Prednost pri zapošljavanju imaju žene pripadnice teže zapošljivih/ranjivih skupina i to pod uvjetom da dostave odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kako slijedi:

Žene od 50 godina starosti i više
- osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom
- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice
- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice
- potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
- potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine
- pismenu izjavu osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice
- rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.
Pripadnice ostalih ranjivih skupina
- potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Ciljana skupina natječaja su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem, prijavljene u evidenciji HZZ-a Područna služba Čakovec, s naglaskom na starije i dugotrajno nezaposlene žene (žene od 50 godina starosti naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domovi za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice) s područja Međimurske županije.
Od kandidatkinja se očekuje visoka razina predanosti i odgovornosti prema radu, komunikativnost, senzibilitet za rad sa starijim i nemoćnim osobama, pouzdanost i povjerljivost. Poželjno je iskustvo u radu na sličnim poslovima.


Obvezna dokumentacija za prijavu na natječaj:

 • Zamolba za posao i životopis vlastoručno potpisani
 • Preslika osobne iskaznice
 • Preslika dokaza o završenoj školi ili pisana izjava o razini obrazovanja
 • Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave natječaja)
 • Odgovarajuća potvrda kojom se dokazuje prednost pri zapošljavanju prema uvjetima ovog natječaja

Projekt "Mi nismo sami" financiran iz programa "ZAŽELI - program osposobljavanja žena - faza III" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Kandidatkinje dostavljaju preslike, a prije sklapanja ugovora o radu dužne su predočiti originalnu dokumentaciju. 
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na poziv. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Podnositeljice su u životopisu ili zamolbi za posao dužne naznačiti kojoj skupini ranjive ciljne skupine pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu. Kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će pozvane na razgovor. Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Udruge slijepih Međimurske županije https://www.usm.hr/ 
Prijava se dostavlja osobno, elektroničkom poštom: ana@usm.hr  i zemaljskom poštom na adresu Udruga slijepih Međimurske županijeKralja Tomislava 34, 40000 Čakovec, najkasnije do 9. veljače 2023. godine s obveznom naznakom na omotnici „Natječaj za zapošljavanje - Zaželi faza III". Sve dodatne informacije o natječaju mogu se dobiti elektroničkom poštom: ana@usm.hr i telefonski na broj: 091/639-0005.

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati; 

Pauza: 10:30 - 11:00 sati              

Broj Računa: HR23 23400091116013915 (Privredna banka Zagreb)

google maps