Kako postati član

Kako postati član Udruge slijepih Međimurske županije? 

Slijepa osoba može postati članom Udruge ako ispunjava uvjete utvrđene Statutom i ima prebivalište na području Međimurske županije. Slijepa osoba je osoba s ostatkom vida do 5% na boljem oku s korekcijom te osoba sa suženim vidnim poljem do 10 stupnjeva fiksacione točke. Slijepa osoba može biti član samo jedne temeljne udruge Hrvatskog saveza slijepih.

Članstvo u Udruzi može biti:

 • redovno - Redovni članovi su poslovno sposobne osobe kojima pripada puni opseg prava i obaveza predviđenih Statutom.
 • nominalno - Nominalni članovi su maloljetne osobe te punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti kojima pripadaju sva prava i obveze redovnog člana, osim prava izbora u tijela Udruge.
 • podupiruće - Podupirući članovi su volonteri koje pomažu i pridonose radu Udruge.
 • počasno - Počasni članovi su zaslužni pojedinci koji su dali osobiti doprinos u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.

Zahtjev za prijem u članstvo punoljetna slijepa osoba podnosi Odboru za članstvo.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu od navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Za punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti, zahtjev za prijem u članstvo podnosi njezin zakonski zastupnik ili skrbnik.


Prava redovnih aktivnih članova, članova Skupštine,  su: 

 • birati i biti biran u tijela Udruge,
 • razmatrati i ocjenjivati rad svih tijela Udruge,
 • davati prijedloge za što uspješniji rad Udruge,
 • pravodobno biti izvješteni o radu Udruge,
 • pokretati pitanja odgovornosti i opoziva članova tijela Udruge.

Redovni pasivni članovi imaju prava koja se ostvaruju zakonskim aktima.

Nominalni aktivni i nominalni pasivni članovi imaju ista prava kao i redovni aktivni i redovni pasivni članovi, osim prava izbora u tijela Udruge.

Podupirući i počasni članovi imaju pravo sudjelovati u različitim oblicima rada Udruge.


Obaveze svih članova su:

 • pridržavati se odredbi Statuta, drugih akata Udruge, te odluka i zaključaka njezinih tijela,
 • raditi na ostvarivanju ciljeva Udruge i štititi ugled i interes Udruge,
 • savjesno čuvati opremu i interes Udruge,
 • redovito obavještavati Udrugu o promjeni osobnih podataka i prebivališta.

Obaveza redovnih, nominalnih i podupirućih članova je redovito plaćati članarinu.

Postojeći članovi plaćaju članarinu za tekuću godinu do 31.03., a novi članovi u roku 3 mjeseca od učlanjenja.

Djeca, učenici i studenti na redovnom školovanju plaćaju 50% članarine, a svi ostali 100% članarine.


Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem - Član istupa iz Udruge ako je promijenio mjesto prebivališta ili ako ne želi biti član Udruge.
 • isključenjem - Član se isključuje iz Udruge ako narušava ugled Udruge ili povređuje članske obaveze utvrđene Statutom ili drugim aktima Udruge.Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.
 • smrću člana

Udruga slijepih Međimurske županije

Adresa: Ruđera Boškovića 4, 40000 Čakovec

Sjedište: Kralja Tomislava 34, 40000 Čakovec
OIB: 32415476565
MB: 03110940
Telefon: (040) 311-955
Mobitel: 091 639 0005 ; 091 794 7355
e-mail: usm@usm.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak - Petak: 7 – 15 sati;      

Broj Računa: HR23 23400091116013915

(Privredna banka Zagreb)

google maps